תפריט נגישות

תקנון מבצע הגרלה: "קונים. זוכים. נוסעים."


מבצע ההגרלות נערך בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין התשל"ז- 1977 (להלן: "ההיתר").

  1. מבוא – הגדרות

11 מכוניות מדגם שברולט ספארק יכונו בתקנון זה "המכונית" או "המכוניות".

1א. עורך המבצע

המבצע נערך על-ידי חברת "ניהול קניון הזהב (1991) בע"מ" מרח' סחרוב 21, ראשון לציון (להלן: "עורך המבצע").

2. מפקחת המבצע

עו"ד מרים פישמן, רח' מנחם בגין 7, בית "גיבור ספורט", רמת גן (להלן: "המפקחת" או "מפקחת המבצע").

3. תקופת המבצע

המבצע יערך מיום 28.5.20 עד ליום 20.8.20 ועד בכלל (להלן: "תקופת המבצע").

4. זכות ההשתתפות במבצע

 א. המבצע מיועד לציבור הרחב. זכאי להשתתף במבצע כל יחיד שהינו מעל גיל 18 שנים במועד קבלת שובר ההשתתפות.

ב. השתתפות במבצע מהווה הסכמה להוראות התקנון והתחייבות כי בכפוף להוראות התקנון לא תהא למשתתף ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורך המבצע ו/או מי מעובדיו ו/או מפקחת המבצע ו/או מי מטעמם.

5. מהות המבצע   

א. כל הרוכש בחנויות ו/או בעסקים במרכז המסחרי הידוע כקניון הזהב, מרח' סחרוב 21, ראשל"צ (להלן: "הקניון") בתקופת המבצע מוצר/ים ו/או שרות/ים בסכום של 500 ₪ ומעלה (כולל מע"מ) ומציג חשבוניות מס מקוריות (להלן: "החשבוניות") על סכום זה (והחשבונית לא בוטלה), יקבל שובר השתתפות במבצע (לעיל ולהלן: "שובר ההשתתפות"). על החשבוניות תוטבע חותמת ע"י עורך המבצע (להלן: "החשבוניות החתומות") למניעת שימוש חוזר, שהינו אסור, באותן חשבוניות. שובר ההשתתפות יקנה למשתתף את הזכות להשתתף בהגרלה במסגרתה הוא עשוי לזכות במכונית  (להלן: "הזכיה") והכל בהתאם ובכפוף לתקנון.

ב. כן תהא זכות לקבלת שובר השתתפות אחד ביום למשתתף שיציג בפני הדיילת קופון מבצע מקורי כפי שיפורסם מעת לעת (להלן: "קופון המבצע"), וזאת ללא צורך בקניה כמפורט בס"ק א' לעיל. הוראות תקנון זה לעניין קבלת שובר ההשתתפות בגין החשבוניות יחול על קבלת שובר ההשתתפות בגין קופון המבצע ובשינויים המחויבים.

6. קבלת שובר ההשתתפות

א. שובר ההשתתפות ימסר למשתתף ע"י דיילת שתהא בסמוך למיקום המכוניות (או באחת מהעמדות הנוספות בקניון ככל שתוקמנה לצורך כך), כנגד הצגת החשבוניות, אשר עמדו בתנאים המפורטים בתקנון. המשתתף ימלא על גבי שובר ההשתתפות בכתב קריא את פרטיו ובין היתר, שם, שם משפחה, ת.ז., כתובת, טלפון, טלפון נייד, כתובת דואר אלקטרוני.

ב. על המשתתף להציג את החשבוניות בתקופת המבצע זמן סביר לפני מועד ההגרלה של המכונית. לאחר מועד זה לא יהא כל ערך לחשבוניות שיציג ולא תהא לו זכות לקבלת שובר השתתפות או זכות אחרת שהיא.

ג. משתתף יהא זכאי לקבל יותר משובר השתתפות אחד, אם יציג חשבונית/יות על רכישות בכפולות של 500 ₪, כגון כפל או שילוש הסכום וכדומה. דהיינו, בגין חשבונית/יות שסכומן הכולל עולה על 1,000 ₪ יקבל המשתתף שני שוברי השתתפות, בגין חשבונית/יות שסכומן הכולל עולה על 1,500 ₪ יקבל המשתתף שלושה שוברי השתתפות, וכן הלאה.

ד. הזכות לקבלת שובר ההשתתפות ו/או הזכיה הינה אישית ובלעדית למשתתף במבצע ואינה ניתנת בשום מקרה להחלפה ו/או להמחאה ו/או להעברה, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.

ה. לעורך המבצע ו/או מי מטעמו שיקול דעת בלעדי לקבוע מי עמד בתנאי התקנון וזכאי לקבל את שובר ההשתתפות ולא תהינה למשתתף כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות כלפיו בעניין זה.

7. מימוש שובר ההשתתפות

א. בתקופת המבצע תפוזרנה המכוניות בקניון. על כל מכונית יוצב שילוט באשר למועד הגרלתה. מימוש שובר ההשתתפות יעשה באופן הבא: המשתתף ישלשל את שובר ההשתתפות לאחת מהמכוניות  בה הוא מעוניין לזכות.

ב. בכפוף להוראות התקנון, מימוש שובר ההשתתפות ייעשה בתקופת המבצע בלבד, זמן מספיק טרם מועד ההגרלה הרלוונטית.

ג.  מימוש שובר ההשתתפות כאמור לעיל הינו באחריותו הבלעדית של המשתתף. עורך המבצע ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים לאי מימוש שובר ההשתתפות על-ידי המשתתף ולא יהיו מחויבים בחבות כלשהי בגין אי מימוש שובר ההשתתפות.

ד.  שובר ההשתתפות יפסל בשל אחת או יותר מהסיבות הבאות (להלן: "השובר שנפסל") ואלה הסיבות:

(1) המשתתף השיג זכאותו לזכיה ו/או השתתף במבצע בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בניגוד להוראות הדין.

(2) המשתתף השיג את זכאותו לזכיה  ו/או השתתף במבצע תוך הפרת הוראות הדין.

(3) מפקחת המבצע קבעה כי קיימת סיבה מהותית לאי מתן הזכיה למשתתף.

(4) המשתתף אינו עומד בתנאי ההשתתפות ו/או הזכיה.

(5) פרטי המשתתף אינם ברורים ולא ניתן לבררם באופן סביר.

(6) המשתתף לא אותר על אף שקידה ראויה וסבירה שנקט עורך המבצע.

(7) המשתתף זכה כבר במכונית אחת במסגרת מבצע זה.

ה. במקומו של השובר שנפסל יוגרל שובר השתתפות אחר באותו מועד הגרלה ו/או במועד הגרלה נוסף ו/או אחר, כפי שייקבע ע"י עורך המבצע.

8. הגרלת המכוניות

א. הגרלות המכוניות תתקיימנה בימי חמישי בשעה 17:30 במועדים הבאים: 11.6.20, 18.6.20, 25.6.20, 2.7.20, 9.7.20, 16.7.20, 23.7.20, 30.7.20, 6.8.20, 13.8.20, 20.8.20. במועד ההגרלה  ישלף באופן אקראי מן המכונית שובר השתתפות אחד מבין כלל שוברי ההשתתפות שנצברו בה. השובר שיישלף יזכה את בעליו באותה מכונית. בכל מועד תוגרל מכונית אחת.

ב. ההגרלות תתבצענה בנוכחות מפקחת המבצע ו/או מי מטעמה.

ג. משתתף יוכל לזכות לכל היותר במכונית אחת במסגרת המבצע.

ד. לזוכה תימסר הודעה בכתב בדואר רשום בדבר זכייתו.

ה. איתור הזוכה יעשה על פי הפרטים שנכתבו ע"י המשתתף בשובר ההשתתפות שעלה בגורל.

ו. הזוכה יהא זכאי לקבל את הזכיה עד 30 יום מיום פרסום תוצאות ההגרלה האחרונה במבצע, או מיום משלוח ההודעה לזוכה בדואר רשום בדבר זכייתו, לפי המאוחר מביניהם.

ז. מועדי ההגרלות המפורטים לעיל ניתנים לשינוי. הודעות בדבר מועדי עריכת ההגרלות, שינוי המועדים אם יהיה, ומיקומן תפורסמנה במהלך תקופת המבצע בקניון ו/או בעיתונות המקומית.

ח. תוצאות ההגרלה תהיינה סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.

9. איסור השתתפות:

לא ישתתפו בהגרלה עורך ההגרלה, עוזר לעורך ההגרלה (לרבות יועץ, פרסומאי, בית דפוס המדפיס את קופון המבצע ו/או שוברי השתתפות, כלל החנויות והעסקים בקניון), מפקחת המבצע, מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם. "בן משפחה" לענין זה פירושו, בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.

10. מימוש הזכיה:

א. המכונית תמסר למי שפרטיו רשומים על שובר ההשתתפות שזכה ובלבד שעמד בתנאים לזכיה, כאמור בתקנון זה.

ב. המכונית תימסר למשתתף שהוכרז כזוכה במועד ובמקום עליו יודע לזוכה, לאחר שהזוכה הציג תעודה מזהה אשר פרטיה תואמים במלואם לפרטים הרשומים על טופס ההשתתפות כמפורט לעיל ואת החשבוניות החתומות וכנגד חתימתו על אישורים/מסמכים ו/או המצאת מסמכים ו/או אישורים כנדרש.

ג. מודגש כי משתתף שהוכרז כזוכה ולא היה בן 18 שנים לפחות במועד קבלת שובר ההשתתפות, זכייתו תפסל והוא לא יהיה זכאי למכונית.

ד. על הזוכה למלא אחר כל ההוראות והדרישות של עורך המבצע ו/או היבואן של המכונית ו/או של משרד הרישוי ו/או של כל רשות מוסמכת כדין ושל כל הוראות הדין בכל הקשור והכרוך בקבלת המכונית וזאת כתנאי למימוש הזכיה.

ה. מימוש הזכיה הינו באחריותו הבלעדית של הזוכה. עורך המבצע ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים לאי מימוש הזכיה על-ידי הזוכה ו/או מחויבים בתשלום פיצוי כלשהו בגין אי מימושו על-ידי הזוכה.

ו. הזכות לקבלת הזכיה הינה אישית ובלעדית למשתתף המבצע ואינה ניתנת בשום מקרה להחלפה ו/או להמחאה ו/או להעברה.

ז. על הזוכה למלא אחר כל ההוראות והדרישות של עורך המבצע ו/או של כל רשות מוסמכת כדין ואחר כל הוראות דין בכל הקשור והכרוך בקבלת הזכיה/או במימושה וזאת כתנאי לקבלת המכונית.

11. אחריות

 א. ההשתתפות במבצע וכל הכרוך והקשור בכך הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף.

 ב. עורך המבצע ו/או מפקחת המבצע ו/או מי מעובדיהם ו/או מי מטעמם לא ישאו באחריות לכל נזק, הפסד, אובדן, קלקול או הוצאה שייגרמו בכל הקשור ו/או הנובע ו/או הכרוך למבצע ובין היתר, להשתתפות או אי השתתפות בהגרלה ו/או מימוש הזכיה. המשתתף ו/או כל המעוניין להשתתף במבצע מצהיר ומתחייב כי הוא פוטר את עורך המבצע, מפקחת המבצע, עובדיהם ו/או מי מטעמם מכל תביעה או דרישה הקשורה במישרין או בעקיפין למבצע נשוא תקנון זה ו/או כל עניין אחר הקשור או הכרוך במבצע ללא יוצא מן הכלל. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר כי כל משתתף או המעוניין להשתתף במבצע מצהיר כי כל תקלה, שיבוש, איחור, שינוי, וכדומה, מכל סיבה שהיא, ולרבות כאלה שמקורם, בין היתר, בתקלה טכנית, בכח עליון, מלחמה, שביתה, מעשה טרור, שיבושים או תקלות, לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.

ג. המשתתף מצהיר כי אין כל מניעה בדין להשתתפותו במבצע זה.

ד. האחריות בקשר למכונית שתימסר לזוכה במסגרת מבצע זה אינה חלה על עורך  המבצע ו/או מי מטעמו אלא אך ורק על היצרן ו/או הספק ו/או היבואן של המכונית, וזאת בכל דבר ועניין לרבות תיאורה, תכונותיה ותקינותה.

12. שונות 

א. המבצע כפוף להוראות שבתקנון זה ולהוראות הדין.

ב. עורך המבצע שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי המבצע ו/או להפסיקו ואו לבטלו ללא הודעה מוקדמת.

ג. היה ותמצא אי התאמה או סתירה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל מין וסוג,    ביחס למבצע, תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות והן אשר תקבענה.

ד. משתתף אשר יעבור על הוראות תקנון זה ו/או על הוראות כל דין, לא יהיה זכאי לקבל את הזכיה ו/או לכל זכות אחרת.

ה. בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם המבצע, כלליו ו/או תנאיו ו/או הוראות תקנון זה, יכריע  מנכ"ל הקניון בעניין והכרעתו תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

ו. אי שימוש בזכות המוקנית לעורך המבצע על פי תקנון זה לא תהווה ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר, דומה או שאינו דומה.

ז. עותק תקנון המבצע יימצא במשרדי עורך המבצע ובמשרדי מפקחת המבצע.

ח. בהשתתפותו במבצע מצהיר המשתתף ומאשר כי קרא את התקנון והוא מקבל עליו את הוראותיו, ובאם לא קרא, כי ניתנה לו אפשרות לקרוא את התקנון והוא מסכים ומאשר כי תקנון זה והוראותיו יחולו עליו ויחייבו אותו לכל דבר וענין בכל הקשור במבצע.

ט. בכל מקרה שיוכח כי קיימת למשתתף עילה לפי דין בגינה נמנע ממנו מלהשתתף במבצע או לזכות בזכיה ובכל מקרה של תביעה, מכל מין וסוג בכל הקשור והכרוך למבצע זה והנוגע לכך כלפי עורך המבצע ו/או המפקחת ומי מטעמם, יוגבל הפיצוי המקסימאלי לו יהא זכאי המשתתף, אם בכלל (וזאת לאחר שיוכיח את תביעתו) לסכום של עד 500 ₪ או עד לגובה עלות המוצרים והשירותים אותם רכש בפועל על מנת להשתתף במבצע, אם בכלל, לפי הגבוה מביניהם ולא מעבר לכך.

י. על עורך המבצע ו/או על מפקחת המבצע ו/או על מי מטעמם לא תוטל כל אחריות כאשר תתקיים מחלוקת בין מי שפרטיו רשומים בשובר ההשתתפות לבין כל צד אחר הטוען כי הינו זכאי לשובר ההשתתפות ו/או המכונית, לרבות מי שטען כי שילם בגין המוצרים המזכים אותו במכונית.

יא. המשתתף מסכים כי עורך המבצע יהיה רשאי (אך לא חייב) לפי שיקול דעתו הבלעדי לעשות שימוש בהודעת הזכיה, לרבות שימוש בשם הזוכה, תמונתו ופרטיו לצרכי פרסום, שיווק וקידום מכירות ובכפוף לאמור להלן: פרסום השם יבוצע כמתחייב מהוראות ההיתר. באם הזוכה יתנגד לפרסום פרטיו ותמונתו, יודיע על כך לעורך המבצע ואלו לא יפורסמו.

יב. עורך המבצע יהיה רשאי לסמן את המכונית בכיתוב ו/או שילוט ו/או בכל דרך אחרת ל/או לצבוע את המכונית ו/או לפרסם את המכונית בכל דרך שימצא לנכון והזוכה מביע אישורו והסכמתו מראש לכך.

יג. המכונית תמסר לזוכה במצבה "AS-IS" (כמו שהיא). קיימת אפשרות שיערכו במכונית נסיעה/ות טרם מסירתה לזוכה, עד לכ- 10,000 ק"מ לכל היותר וכי מיכל הדלק במכונית לא יהיה מלא. כן ידוע כי המכונית רשומה ו/או תרשם ו/או עשויה להרשם בבעלות עורך המבצע או מי מטעמו וכי יש אפשרות שהמכונית תועבר לבעלותו של הזוכה כ"יד שנייה" (יירשם כבעלים שני) זאת מבלי להטיל על עורך המבצע אחריות כלשהי, כאמור בסעיף 11.ד' לעיל. כן מובהר כי ממועד קבלת מפתחות המכונית לידיו, הזוכה אחראי לכל דבר ועניין הקשור ו/או הכרוך במכונית. מבלי לגרוע מכלליות סעיף זה, באחריות הזוכה לדאוג לביטוח המכונית כדין, לרבות בגין נזקי גוף וכן ביטוח מקיף ו/או צד ג' ולהציג כל אישור או אסמכתא לכך.

יד. על הזוכה לדאוג לרישום ולהעברת הבעלות על שמו לפני קבלת המכונית לידיו. הוצאות הנדרשות לצורך רישום הבעלות על שם הזוכה, ישולמו על ידי הזוכה.

טו. כל זכיה כפופה לאימות זהותו של הזוכה על ידי עורך המבצע בכל דרך חוקית, על פי שיקול דעתו של עורך המבצע. עורך המבצע שומר לעצמו את הזכות לפסול זוכה או שלא להעניק לו את המכונית, אם מצא שאותו אדם זכה שלא בהתאם להוראות תקנון זה ו/או במרמה ו/או בדרך לא חוקית אחרת.

טז. הזכיה היא אישית. אינה ניתנת להמרה בכסף ו/או בשווה ערך אחר ו/או בכל דרך אחרת. במידה ולא יממש הזוכה את זכייתו מכל סיבה שהיא, לא יהיה צורך לפצותו או לשנות את מהות הזכיה.

יז. לעורך המבצע שיקול דעת בלעדי לשנות ו/או להחליף את המכונית נשוא הזכיה, ללא צורך במתן נימוק כלשהו.

יח. עורך המבצע רשאי להפסיק את מבצע ההגרלה במועד בו יוטלו הגבלות על הציבור ו/או שינויים מהותיים בהגבלות על הציבור (כגון, הפסקת או הגבלת פעילות בקניונים, סגר כללי/ סגר על העיר ראשל"צ וכיו"ב) וחידושו של המבצע עם הסרת השינוי המהותי/ההגבלות.

יט. תקנון המבצע ותוצאות ההגרלה יפורסמו בהתאם להוראות ההיתר.

כ. בתקנון זה השימוש בלשון זכר יחיד הינו לצורכי נוחות בלבד והינו מתייחס גם לנקבה ו/או   לרבים.

כא. בתקנון זה, המונח "משתתף" פירושו כל מי שישתתף במבצע נשוא תקנון זה. המונח "זוכה" פירושו משתתף שזכה במכונית בהתאם לתקנון זה. המונח "זכיה" פירושו מכונית.

כב. כל נתון, פרט, מועד, מיקום, תנאי, דרישה וכיוצ"ב המפורטים בתקנון זה ניתנים לשינוי ו/או תיקון ו/או השלמה ו/או לויתור והכל בהתאם לנסיבות ו/או לשיקול דעתו הבלעדי של עורך המבצע.

כג. הוראות התקנון כפופות להוראות ההיתר ובמקרה של סתירה, הוראות ההיתר יגברו.

עיצוב ובניה: VISSOKER
כל הזכויות שמורות © קניון הזהב ראשון לציון הקניון הגדול בישראל 2024