תפריט נגישות

תקנון מבצע "גלגל הזהב מגיע עד אליך" – ראש השנה 2023


1. עורך המבצע
המבצע נערך על-ידי חברת ניהול קניון הזהב (1991) בע"מ (להלן: "עורך המבצע").

2. תקופת המבצע
המבצע יחול מיום 3.9.23 ועד ליום 15.9.23 או עד גמר מלאי המתנות (להלן: תקופת המבצע").

3. ההשתתפות במבצע
א. המבצע מיועד לבני 18 ומעלה.
ב. השתתפות במבצע מהווה הסכמה להוראות התקנון והתחייבות כי למשתתף במבצע (להלן-"המשתתף" או "הלקוח") ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורך המבצע ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו, מכל סיבה שהיא.

4. מהות המבצע
הפעלת גלגל וירטואלי שתעניק למשתתף שובר מתנה למימוש בחנות בקניון הזהב בלבד (להלן: "הקניון"). כל משתתף יהיה זכאי לקבל שובר המזכה אותו במתנה אחת (להלן: "השובר"). המתנה תהיה אחת מתוך מגוון מתנות בשווי דומה, כגון מארז טיפוח, שובר כספי לרכישה בחנות בקניון וכדומה (להלן: "המתנה" או "המתנות"). הלקוח יקבל את פרטי המתנה בטלפון הנייד שלו. עורך המבצע אינו אחראי לטיב/איכות המתנות. לעורך המבצע ו/או מי מטעמו יוקנה שיקול דעת בלעדי להחליף את המתנה במתנה אחרת.

5. קבלת השובר
א. כל משתתף המעוניין לקחת חלק במבצע ימסור את פרטיו לדיילת מטעם עורך המבצע (שם, שם משפחה, מס' טלפון, מס' ת.ז וכד'). לאחר מתן פרטיו הלקוח יפעיל גלגל וירטואלי על מסך הטאבלט של הדיילת פעם אחת בלבד ויקבל הודעה בטלפון הנייד שלו ובה פרטי המתנה בה זכה (להלן: "ההודעה"), (אם עורך המבצע יורה על החלפת המתנה, אזי יתקבל שובר מתנה חליפית).
ב. כמות השוברים מוגבלת. חלוקת השוברים במסגרת המבצע תעשה עד גמר המלאי, בשיטת "כל הקודם זוכה".
ג. לעורך המבצע ו/או מי מטעמו שיקול דעת בלעדי לקבוע מי עמד בתנאי התקנון וזכאי לקבל את השובר ולא יהיו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות כלפיו בעניין זה.

6. מימוש השובר
א. מימוש השובר ייעשה בחנות בקניון כאמור בשובר, בתקופת המבצע בלבד ולא יאוחר מיום 31.10.23 וזאת עד למועד סגירת החנויות בקניון וכנגד הצגת ההודעה המקורית בלבד המכילה את קוד הקופון שקבל בהודעה (לא צילום מסך/הודעה שהועברה מטלפון אחר וכד'). לאחר מועד זה לא יהא כל ערך לשובר שיוצג.
ב. מימוש השובר הינו באחריותו הבלעדית של הלקוח. עורך המבצע ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראיים לאי מימוש השובר על-ידי הלקוח ו/או מחויבים בתשלום פיצוי כלשהו בגין אי מימוש השובר על-ידי הלקוח.
ג. הזכות לקבלת השובר ו/או המתנה הינה אישית ובלעדית למשתתף המבצע ואינה ניתנת בשום מקרה להחלפה ו/או להמחאה ו/או להעברה.
ד. כמות המתנות מוגבלת. חלוקת המתנות במסגרת המבצע תעשה עד גמר המלאי, בשיטת "כל הקודם זוכה".
ה. משתתף שיקבל מתנה שהינה שובר בעל ערך כספי לרכישה בחנות בקניון, לא יוכל לרכוש באמצעותו גיפט קארד. יוכל לקבל/ לשלם באמצעותו עבור מוצר/ים במחירם המלא ללא הנחות, מבצעים וכד'. בגין שובר שלא מומש במלואו – לא ינתן עודף כספי/ זיכוי/ יתרה כספית למימוש בקניה נוספת.
ו. משתתף לא יוכל להחליף מתנה ו/או מארז ו/או פריט/ים מן המארז.

7. איסור השתתפות
לא ישתתפו במבצע לקוחות מתחת לגיל 18.
לא ישתתפו במבצע עורך המבצע, עובדים של עורך המבצע, בעלי החנויות בקניון ועובדיהם לרבות בני משפחותיהם של הנ"ל. "בן משפחה" לענין זה פירושו, בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.

8. אחריות
א. ההשתתפות במבצע הינה באחריותו הבלעדית של הלקוח.
ב. האחריות למתנות ו/או למוצרים ו/או לשירותים השונים שיירכשו ו/או יימסרו ו/או יסופקו, לפי העניין, במסגרת מבצע זה, אינם חלים על עורך המבצע אלא רק על היצרן ו/או הספק של אותו מוצר בלבד, לרבות לעניין תיאורם, תכונותיהם, תקינותם ואספקתם.
ג. מבלי לפגוע באמור לעיל מובהר בזה כי עורך המבצע ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו לא ישא באחריות לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה שייגרמו בגין השתתפות במבצע.

9. שונות
א. המבצע כפוף להוראות שבתקנון זה.
ב. עורך המבצע שומר לעצמו הזכות לשנות את תנאי המבצע ו/או להפסיקו ו/או לבטלו ללא הודעה מוקדמת.
ג. היה ותמצא אי התאמה או סתירה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל מין וסוג, ביחס למבצע, תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות והן אשר תקבענה.
ד. משתתף אשר יעבור על הוראות תקנון זה ו/או על הוראות כל דין, לא יהא זכאי לקבלת השובר/ המתנה לפי תקנון זה.
ה. בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם המבצע, כלליו ו/או תנאיו ו/או הוראות תקנון זה, יכריע מנכ"ל "קניון הזהב" בעניין והכרעתו תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.
ו. אי שימוש בזכות המוקנית לעורך המבצע על פי תקנון זה לא תהווה ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר, דומה או שאינו דומה.
ז. תקנון המבצע ימצא במשרדי עורך המבצע, ניהול קניון הזהב (1991) בע"מ, ברח' סחרוב 21, איזור תעשיה החדש, ראשל"צ.
ח. בהשתתפותו במבצע מצהיר המשתתף ומאשר כי קרא את התקנון והוא מקבל עליו את הוראותיו, ובאם לא קרא, כי ניתנה לו אפשרות לקרוא את התקנון והוא מסכים ומאשר כי תקנון זה והוראותיו יחולו עליו ויחייבו אותו לכל דבר וענין בכל הקשור במבצע.
ט. בכל מקרה שיוכח כי קיימת עילה לפי דין בגינה נמנע מלקוח מלהשתתף במבצע או לזכות במתנה כלשהי, יוגבל הפיצוי לו יהא זכאי הלקוח לאחר שיוכיח את תביעתו, עד לגובה המתנה המוקנית במסגרת המבצע ולא מעבר לכך.
י. המתנה/השובר אינם ניתנים להמרה. במידה ולא יממש הזוכה את השובר /המתנה מכל סיבה שהיא, לא יהיה צורך לפצותו או לשנות את מהותם.
יא. כל נתון, פרט, מועד, מיקום, תנאי, דרישה וכיוצ"ב המפורטים בתקנון זה ניתנים לשינוי ו/או לתיקון ו/או להשלמה ו/או לוויתור והכל בהתאם לנסיבות ו/או לשיקול דעתו הבלעדי של עורך המבצע.
יב. למעט זכותו של הלקוח למתנה או לזכות הכלולים במפורש במבצע (באם יעמוד בתנאים לקבלתם בהתאם לתקנון) הלקוח פוטר את עורך המבצע ו/או מי מטעמו מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורים במישרין או בעקיפין למבצע. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הלקוח מאשר כי כל תקלה, שיבוש, איחור שינוי וכדומה אשר לעורך המבצע אין שליטה עליהם או אשר מקורם בכח עליון, ולרבות אירועים כגון מצב חירום, מלחמה, שביתה, מעשה טרור, החלטת ממשלה, סגר, אירועים ביטחוניים ואירועים הקשורים לקורונה, מגפה וכד' לא יזכו אותו לכל סעד או זכות.
יג. בתקנון זה השימוש בלשון זכר הינו לצרכי נוחות בלבד והינו מתייחס גם לנקבה ו/או לרבים ולהפך.

o:\מסמכי משרד\ספריה\קניון הזהב\תקנון מתנות ללא הגרלה\תקנון מבצע מתנה ראש השנה 2023.doc

עיצוב ובניה: VISSOKER
כל הזכויות שמורות © קניון הזהב ראשון לציון הקניון הגדול בישראל 2024